ANBI

Home ANBI

Publicatie in het kader van de ANBI-transparantie door de Hervormde Gemeente Serooskerke – College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Serooskerke
Telefoonnummer (facultatief): 0111-672918
RSIN/Fiscaal nummer: 003359864
Website adres: www.hervormdserooskerke.nl
E-mail: diaconie@hervormdserooskerke.nl
Adres: Dorpsplein 22
Postcode: 4327 AG
Plaats: Serooskerke
Postadres: Meeuwenlaan 33
Postcode: 4306 BS
Plaats: Nieuwerkerk

 

De Hervormde Gemeente Serooskerke is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Binnen het geheel van de Protestantse Kerk staat de Hervormde gemeente te Serooskerke aan de confessionele zijde; wij willen als gemeente invulling geven aan onze roeping om getuigend aanwezig te zijn, plaatselijk en mondiaal. Als gemeente kunnen we niet alleen maar voor onszelf leven. We hebben ook een missionaire gedrevenheid, want de liefde van Christus dringt ons. Het doel van ons mensen is God te verheerlijken en hoe zouden we dat beter kunnen doen dan door verloren mensen voor Christus te winnen.
De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Serooskerke

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.hervormdserooskerke.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.
De inhoud van ons beleidsplan is als volgt: Het plan begint met een inleiding, een algemene omschrijving van de gemeente. Vervolgens wordt de visie omschreven en het te volgen beleid.
Er is ook een alinea opgenomen over eventueel samenwerken met andere kerken. Ook komen er ethische vraagstukken aan de orde en ons standpunt hierin.
In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de diaconie vorm geeft aan de zorg voor de ander. Het aansluitende hoofdstuk beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de kerkrentmeesters.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Onze gemeente heeft verder geen medewerkers in loondienst.
De hier genoemde regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Voor een beschrijving van de activiteiten verwijzen we naar ons beleidsplan en de website www.hervormdserooskerke.nl

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten t.b.v. Hervormde gemeente Serooskerke
begroting rekening rekening
2015 2015 2014
baten
 Opbrengsten uit bezittingen  €      11.020  €        8.912  €        9.543
 Bijdragen gemeenteleden  €      66.400  €      64.170  €      66.348
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €               –  €        3.744  €        6.242
Totaal baten  €      77.420  €      76.826  €      82.133
lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €      40.650  €      32.327  €      39.545
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €      15.800  €      13.120  €      15.460
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €        2.700  €        3.084  €        2.984
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €        18.200  €        14.749  €        13.478
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €        2.500  €        3.276  €        2.416
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €        2.740  €        2.756  €        3.251
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €               –  €               –  €               –
Totaal lasten  €      82.590  €      69.312  €      77.134
Resultaat (baten – lasten) €       5.170-  €        7.513  €        4.999

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris organist, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Publicatie in het kader van de ANBI-transparantie door de Hervormde Gemeente Serooskerke – College van Diakenen

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente Serooskerke
Telefoonnummer (facultatief): 0111-672918
RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van Belastingsdienst
Website adres: www.hervormdserooskerke.nl
E-mail: diaconie@hervormdserooskerke.nl
Adres: Dorpsplein 22
Postcode: 4327 AG
Plaats: Serooskerke
Postadres: Vroonweg 4
Postcode: 4328 ET
Plaats: Burgh-Haamstede

De Protestantse gemeente te Serooskerke is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Binnen het geheel van de Protestantse Kerk staat de Hervormde gemeente te Serooskerke aan de confessionele zijde; wij willen als gemeente invulling geven aan onze roeping om getuigend aanwezig te zijn, plaatselijk en mondiaal. Als gemeente kunnen we niet alleen maar voor onszelf leven. We hebben ook een missionaire gedrevenheid, want de liefde van Christus dringt ons. Het doel van ons mensen is God te verheerlijken en hoe zouden we dat beter kunnen doen dan door verloren mensen voor Christus te winnen.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Serooskerke.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.hervormdserooskerke.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente (met hierin een gedeelte van de diaconie).
De inhoud van ons beleidsplan is als volgt: Het plan begint met een inleiding, een algemene omschrijving van de gemeente. Vervolgens wordt de visie omschreven en het te volgen beleid.
Er is ook een alinea opgenomen over eventueel samenwerken met andere kerken. Ook komen er ethische vraagstukken aan de orde en ons standpunt hierin.
In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de diaconie vorm geeft aan de zorg voor de ander. Het aansluitende hoofdstuk beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de kerkrentmeesters.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten t.b.v. Diaconie Hervormde gemeente Serooskerke
 begroting rekening rekening
2015 2015 2014
baten
 Opbrengsten uit bezittingen  €      10.450  €      11.571  €        9.608
 Bijdragen gemeenteleden  €        9.300  €        9.002  €      10.026

Totaal baten

 €      19.750  €     20.573  €      19.634
lasten
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €      16.400  €      16.458  €      18.016
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant / kerkelijk werkers)  €               –  €               –  €                –
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €        1.270  €               –  €        1.791
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €             850  €             876  €             823
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €        1.000  €        1.019  €        1.105
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €               –  €               –  €               –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €           230  €        1.146  €           933

Totaal lasten

 €      19.750  €      19.498  €      22.668

Resultaat (baten – lasten)

 €               –  €        1.075  €        3.034

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.